inclined reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined reaction

    * kỹ thuật

    phản lực nghiêng