inclined weld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined weld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined weld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined weld.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined weld

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mối hàn (thoải, nghiêng)