inclined stratum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined stratum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined stratum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined stratum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined stratum

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tầng nghiêng