inclined jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined jet

    * kỹ thuật

    luồng nước nghiêng