inclined hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined hole

    * kỹ thuật

    lỗ nghiêng