inclined plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined plane.

Từ điển Anh Việt

 • inclined plane

  /in'klaind'plein/

  * danh từ

  mặt nghiêng ((cũng) incline-plane)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inclined plane

  * kỹ thuật

  mặt nghiêng

  mặt phẳng nghiêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inclined plane

  a simple machine for elevating objects; consists of plane surface that makes an acute angle with the horizontal