inclined links nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined links nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined links giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined links.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined links

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt đai nghiêng