inclined tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined tube

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ống nghiêng