inclined drive shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined drive shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined drive shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined drive shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined drive shaft

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trục truyền động nghiêng (trực thăng)