inclined turbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined turbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined turbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined turbine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined turbine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tuabin trục nghiêng