inclined conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined conveyor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy vận chuyển nghiêng