inclined culvert head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined culvert head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined culvert head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined culvert head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined culvert head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    miệng lọc cổ giếng

    miệng lọc phễu nước