inclined force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined force

    * kỹ thuật

    lực nghiêng