inclined shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined shaft

    * kỹ thuật

    giếng nghiêng