inclined filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined filter

    * kỹ thuật

    lớp lọc nghiêng