inclined distance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined distance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined distance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined distance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined distance

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoảng cách do nghiêng