inclined-axis mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined-axis mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined-axis mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined-axis mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined-axis mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trộn kiểu trục nghiêng