inclined stirrup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined stirrup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined stirrup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined stirrup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined stirrup

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt đai nghiêng