inclined lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined lift

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy nâng nghiêng