inclined spring-grip spike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined spring-grip spike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined spring-grip spike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined spring-grip spike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined spring-grip spike

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cóc đàn hồi có mặt vát