inclined overhead position welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inclined overhead position welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inclined overhead position welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inclined overhead position welding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inclined overhead position welding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự hàn ngửa ở vị trí nghiêng