group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group.

Từ điển Anh Việt

 • group

  /gru:p/

  * danh từ

  nhóm

  to lean in groups: học nhóm

  to from a group: họp lại thành nhóm

  atomic group: (vật lý) nhóm nguyên tử

  group of algebras: (toán học) nhóm các đại số

  blood group: (y học) nhóm máu

  (hoá học) nhóm, gốc

  * động từ

  hợp thành nhóm; tập hợp lại

  people grouped [themselves] round the speaker: mọi người tập họp lại xung quanh diễn giả

  phân loại, phân loại, phân hạng, phân phối theo nhóm

  (nghệ thuật) tạo nên sự hoà hợp màu sắc

 • group

  nhóm // nhóm lại

  g. of algebras nhóm các đại số

  g. of classes nhóm các lớp

  g. of collineations nhóm các phép cộng tuyến

  g. of exténion nhóm các phép mở rộng

  g. of isotropy (hình học) nhóm đẳng hướng

  g. of motión nhóm các chuyển động

  g. of transformations nhóm các phép biến đổi

  Abelian g. nhóm Aben, nhóm giao hoán

  additive g. nhóm afin

  affine g. nhóm cộng tính

  algebraically Abelian g. nhóm Aben đại số

  algebraically closed Abelian g. nhóm Aben đóng đại số

  alternating g. nhóm thay phiên

  Archimedian g. nhóm Acsimet

  aperiodic g. nhóm không tuần hoàn

  automorphism g. nhóm các tự đẳng cấu, nhóm các phép nguyên hình

  binary projective g. nhóm xạ ảnh nhị nguyên

  buonded g. (đại số) nhóm bị chặn

  characterr g. nhóm đặc trưng

  circle g. nhóm quay tròn

  class g. nhóm lớp

  cobordism g. nhóm đồng điều trong

  coherent topological g. nhóm tôpô dính

  cohomology g. nhóm đối đồng đều

  collineation g. nhóm cộng tuyến

  commutator g. nhóm hoán tử

  compact g. (đại số) nhóm compac

  complete g. nhóm đầy đủ

  completely reducible g. nhóm hoàn toàn khả quy

  composite g. (đại số) nhóm đa hợp

  congruence g. (đại số) nhóm đồng dư

  continuous g. nhóm liên tục, nhóm tôpô

  continuous linear g. nhóm tuyến tính liên tục

  convering g. nhóm phủ

  crystallographic g. (đại số) nhóm tinh thể

  cyclic g. nhóm xilic

  decompostition g. (đại số) nhóm phân tích

  defect g. (đại số) nhóm khuyết

  derived g. nhóm dẫn xuất

  differential g. nhóm vi phân

  dihedral g. (tô pô) nhóm nhị diện

  dihomology g. nhóm lưỡng đồng điều

  direct g. nhóm có hướng

  discontinuous g. nhóm rời rạc

  discontinuous infinite g. nhóm vô hạn rời rạc

  discrete g. nhóm rời rạc

  dispersible g. (đại số) nhóm phân tán được

  divisible g. nhóm đường gấp khúc

  edge path g. nhóm đường gấp khúc

  einstufig g. nhóm một bậc

  equianharmonic g. nhóm đẳng phi điều

  equiform g. (đại số) nhóm đẳng dạng

  exceotinal g. nhóm ngoại lệ

  exponential g. (đại số) nhóm mũ

  extended orthonal g. nhóm trực giao mở rộng

  factor g. (đại số) nhóm thương

  finite g. (đại số) nhóm hữu hạn

  formal Lie g. nhóm Li hình thức

  fractional linear g. nhóm tuyến tính đầy đủ

  full unimodular g. nhóm đơn môđula đầy đủ

  general linear g. nhóm đơn tuyến tính tổng quát

  generalized quaternion g. nhóm quatênion suy rộng

  graded g. nhóm phân bậc

  Hamiltonian g. (đại số) nhóm Hamintôn

  harmonic g. nhóm điều hoà

  homonomy g. nhóm hôlônôm

  homology g. nhóm đồng điều

  homotopy g. nhóm đồng luân

  hyperabelian g. nhóm siêu Aben

  hyperexponential g. nhóm siêu mũ

  hyperfuchsian g. nhóm siêu Fuc

  hypermetric topological g. nhóm tôpô siêu metric

  hyperorthogonal g. nhóm siêu trực giao

  icosaheral g. nhóm hai mươi mặt

  identity g. nhóm đơn vị

  imprimitive. nhóm phi nguyên thuỷ

  infinite g. nhóm vô hạn

  infinitesimal g. nhóm vi phân

  integrable g. (đại số) nhóm giải được

  intransitive g. nhóm không bắc cầu

  irreducible g. nhóm không khả qui

  k- step metabelian g. (đại số) nhóm mêta Aben bước K

  lattice ordered g.,I- group. nhóm sắp theo đàn

  linear g. nhóm tuyến tính

  linear fractinal g. (đại số) nhóm phân tuyến tính

  local g. nhóm địa phương

  local Lie g. nhóm Li địa phương

  locally compact g. (đại số) nhóm compact địa phương

  locally solvable g. (đại số) nhóm giải được địa phương

  loose g. nhóm không trù mật

  lower basic g. (đại số) nhóm cơ bản dưới

  loxodrome cyclic g. nhóm tà hành xilic

  metabelian g. nhóm mêtan Aben

  metacyclic g. nhóm nêta xiclic

  mixed g. (đại số) nhóm hỗn tạp

  modular g. nhóm môđunla

  monodromic g. nhóm đơn đạo

  nilpotent g. nhóm luỹ linh

  non-commutative g. (đại số) nhóm không giao hoán

  non-special g. nhóm không đặc biệt

  nuclear g. nhóm hạch

  octahedral g. nhóm tám mặt

  one-headed g. nhóm một đầu, nhóm có ước cực đại

  one-parameter g. (đại số) nhóm một tham số

  ordered g. nhóm được sắp

  orthogonal g. nhóm trực giao

  pairwise transitive g.(hình học) nhóm bắc cấu từng cặp điểm

  parabolic metric g. nhóm mêtric parabolic

  paraconvex g. nhóm para lồi

  perfect g.s nhóm hoàn toàn

  periodic g. (đại số) nhóm tuần hoàn

  permutation g. (đại số) nhóm hoán vị

  polycyclic g. nhóm đa xilic

  polyhedron g. nhóm đa diện

  primary g. nhóm nguyên sơ

  primary cyclic g. nhóm xilic nguyên xơ

  primitive g. nhóm nguyên thuỷ

  product g. of modules tích nhóm các môđun

  quasi-cyclic g. nhóm tựa xilic

  quotient g. nhóm thương

  radical g. nhóm căn

  real orthogonal g. nhóm trực giao thực

  reflection g. (đại số) nhóm phản xạ

  relative cohomology g. (đại số) nhóm đối đồng đều tương đối

  ralative homology g. nhóm đồng đều tương đối

  rotation g. (đại số) nhóm quay

  semi-metacyclic g. nhóm nửa mêta xilic

  semi-simple g. (đại số) nhóm nửa đơn giản

  separable g. (đại số) nhóm tách được

  similarity g. nhóm đồng dạng

  simple g. (đại số) nhóm đơn giản

  simply transitive g. nhóm bắc cầu đơn

  slender g. (đại số) nhóm hẹp

  solennoidal g. (đại số) nhóm sôlenoit

  solvable g.(đại số) nhóm giải được

  special g. nhóm đặc biệt

  special projective g. nhóm xạ ảnh đặc biệt

  spinor g. nhóm spinơ

  substitution g. nhóm các phép thế

  symmetric g. từng đôi ngẫu đối

  tetrahedral g. đs nhóm tứ diện

  topological g. nhóm tôpô

  topologically solvable g. (đại số) nhóm giải được tôpô

  toroid g. nhóm phỏng tuyến

  torsion g. đs nhóm xoắn, nhóm tuần hoàn

  torsion free g. (đại số) nhóm không xoắn

  track g. (tô pô) nhóm đường

  transforrmation g. (đại số) nhóm các phép biến đổi

  translation g.(hình học) nhóm các phép tịnh tiến

  unicoherent topological g. (đại số) nhóm tôpô đính đều

  unimodular g. nhóm đơn môđula

  unitary g. nhóm đơn nguyên

  wave g. nhóm sóng|

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • group

  * kinh tế

  đoàn thể

  nhóm

  nhóm loại

  quần thể

  tập đoàn (công ty)

  * kỹ thuật

  bó

  bộ

  chùm

  đội

  giàn

  họ

  lập nhóm

  loạt

  nhóm sơ cấp

  sự ghép nối

  tập

  cơ khí & công trình:

  hợp thành nhóm

  kết lại

  điện tử & viễn thông:

  nhóm đường truyền

  nhóm mạch thoại

  điện:

  phân nhóm

  toán & tin:

  xếp nhóm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • group

  any number of entities (members) considered as a unit

  Synonyms: grouping

  (chemistry) two or more atoms bound together as a single unit and forming part of a molecule

  Synonyms: radical, chemical group

  a set that is closed, associative, has an identity element and every element has an inverse

  Synonyms: mathematical group

  arrange into a group or groups

  Can you group these shapes together?

  form a group or group together

  Synonyms: aggroup