group icon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group icon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group icon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group icon.

Từ điển Anh Việt

  • group icon

    (Tech) hình tượng nhóm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group icon

    * kỹ thuật

    biểu tượng nhóm