group coding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group coding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group coding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group coding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group coding

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự mã hóa nhóm