group speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group speed

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tốc độ nhóm