group work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group work

    * kinh tế

    việc làm theo nhóm