group ab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group ab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group ab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group ab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • group ab

    Similar:

    ab: the blood group whose red cells carry both the A and B antigens

    Synonyms: type AB

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).