group id nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group id nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group id giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group id.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group id

    * kỹ thuật

    mã nhóm

    toán & tin:

    ID nhóm