groupment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groupment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groupment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groupment.

Từ điển Anh Việt

  • groupment

    /'gru:pmənt/

    * danh từ

    nhóm, tổ, đội