group alias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group alias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group alias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group alias.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group alias

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bí danh nhóm