group-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group-like.

Từ điển Anh Việt

  • group-like

    tựa nhóm, giống nhóm |