group drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • group drive

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dẫn động theo nhóm