group o nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group o nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group o giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group o.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • group o

    Similar:

    o: the blood group whose red cells carry neither the A nor B antigens

    people with type O blood are universal donors

    Synonyms: type O

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).