group action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

group action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm group action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của group action.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • group action

    action taken by a group of people

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).