grouping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouping.

Từ điển Anh Việt

 • grouping

  /'gru:piɳ/

  * danh từ

  sự họp thành nhóm

  nhóm, tổ, đội

 • grouping

  sự nhóm lại

  homogeneous g. (thống kê) sự nhóm lại thuần nhất |

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grouping

  * kinh tế

  phân loại

  quy loại

  sự gom lại một chỗ (hàng hóa)

  sự phân nhóm

  tập hợp

  tụ tập

  * kỹ thuật

  sự nhóm lại

  sự tạo nhóm

  sự tập hợp

  điện:

  sự ghép nhóm

  sự lập nhóm

  sự phân nhóm

  toán & tin:

  sự gộp lại

  giao thông & vận tải:

  sự lập tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grouping

  the activity of putting things together in groups

  a system for classifying things into groups

  Synonyms: pigeonholing

  Similar:

  group: any number of entities (members) considered as a unit

  group: arrange into a group or groups

  Can you group these shapes together?

  group: form a group or group together

  Synonyms: aggroup