grouping switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouping switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouping switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouping switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouping switch

    * kỹ thuật

    điện:

    chuyển mạch tạo nhóm