grouping car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouping car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouping car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouping car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouping car

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa ghép thành đoàn