grouping factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouping factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouping factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouping factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouping factor

    * kỹ thuật

    hệ số tạo nhóm