grouping agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouping agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouping agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouping agreement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouping agreement

    * kinh tế

    hợp đồng liên kết