grouping wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouping wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouping wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouping wagon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouping wagon

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa ghép thành đoàn