grouping order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouping order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouping order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouping order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouping order

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thứ tự gom nhóm

    trình tự gom nhóm