groupie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groupie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groupie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groupie.

Từ điển Anh Việt

  • groupie

    * danh từ

    cô gái đi theo cổ động các băng nhạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • groupie

    an enthusiastic young fan (especially a young woman who follows rock groups around)