great yellowcress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great yellowcress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great yellowcress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great yellowcress.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great yellowcress

    perennial herb found on streams and riversides throughout Europe except extreme north and Mediterranean; sometimes placed in genus Nasturtium

    Synonyms: Rorippa amphibia, Nasturtium amphibium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).