graphic analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic analysis.

Từ điển Anh Việt

  • graphic analysis

    (Tech) phân tích đồ họa