golden retriever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden retriever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden retriever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden retriever.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden retriever

    an English breed having a long silky golden coat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).