fourth council of constantinople nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth council of constantinople nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth council of constantinople giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth council of constantinople.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fourth council of constantinople

    Similar:

    constantinople: the council in 869 that condemned Photius who had become the patriarch of Constantinople without approval from the Vatican, thereby precipitating the schism between the eastern and western churches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).