fourth-generation computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth-generation computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth-generation computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth-generation computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth-generation computer

    * kinh tế

    máy tính thế hệ thứ tư