fourth-generation language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth-generation language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth-generation language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth-generation language.

Từ điển Anh Việt

  • fourth-generation language

    (Tech) chương ngữ thế hệ thứ tư