fourth generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth generation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth generation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thế hệ thứ tư