fourth (gear) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth (gear) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth (gear) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth (gear).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth (gear)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    số 4